ទំព័រ_បដា

ថង់សុញ្ញកាស

  • ថង់សុញ្ញកាស

    ថង់សុញ្ញកាស

    ការវេចខ្ចប់សុញ្ញកាសគឺជាវិធីសាស្រ្តនៃការវេចខ្ចប់ដែលយកខ្យល់ចេញពីកញ្ចប់មុនពេលបិទវា។គោលបំណងនៃការវេចខ្ចប់ដោយខ្វះចន្លោះគឺជាធម្មតាដើម្បីយកអុកស៊ីហ្សែនចេញពីធុង ដើម្បីពន្យារអាយុទុកដាក់អាហារ និងដើម្បីទទួលយកទម្រង់វេចខ្ចប់ដែលអាចបត់បែនបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណ និងបរិមាណនៃការវេចខ្ចប់។